Badreglement meer de Fichtensee

1. Verplichtingen van de badinstallatie

1.1 Toestemming voor het gebruik van de installaties, risico van de gasten

 • Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & CO KG (hierna “Zeller Bergbahnen” genoemd) stelt de gasten in staat het meer de Fichtensee en het omliggende terrein in de Erlebniswelt Rosenalm (hierna “Fichtensee” genoemd) op eigen risico te gebruiken binnen het kader van de voorschriften van dit badreglement.
 • Het is niet mogelijk ongevallen in en rond het bad in het algemeen te voorkomen. Met name de risico’s verbonden aan het beoefenen van een sport aan/in het meer de Fichtensee worden door de gasten zelf gedragen.
 • Hetzelfde geldt voor letsel en andere ingrepen in de persoonlijke sfeer van de badgast door andere gasten of derden, andere dan het personeel aan het meer de Fichtensee.

1.2 Openingstijden en toegang

 • De openingstijden van het meer de Fichtensee zijn identiek aan de openingstijden van de kabelbaan Rosenalmbahn. Buiten de openingstijden is er geen badtoezicht aanwezig en is het baden verboden. Deze status is zichtbaar via een gehesen rode vlag bij de bootverhuur.
 • Het personeel van Zeller Bergbahnen behoudt zich het recht voor om personen wier toelating tot het meer de Fichtensee reden tot zorg geeft, het verblijf zonder opgave van redenen te weigeren.

1.3 Controle op de naleving van het badreglement

 • Het personeel van de Zeller Bergbahnen controleert voor zover redelijkerwijs mogelijk de naleving van het badreglement door de gasten. Wanneer een overtreding wordt vastgesteld, worden de betrokken personen gewaarschuwd en kunnen zij zo nodig van het terrein worden gestuurd.

1.4 Hulp bij ongevallen

 • Het personeel van de Zeller Bergbahnen verleent bij een ongeval, binnen de grenzen van wat redelijkerwijs mogelijk is, onmiddellijk bijstand. Eerstehulpmiddelen zijn indien nodig beschikbaar bij het badtoezicht. Bij ongevallen is iedere badgast wettelijk verplicht eerste hulp te verlenen tot de aankomst van gekwalificeerde hulpverleners. Ongevallen moeten in elk geval worden gemeld aan het personeel van het meer de Fichtensee.

1.5 Toezicht op kinderen, minderjarigen, gehandicapten en niet-zwemmers

 • Het personeel van Zeller Bergbahnen is niet in staat noch verplicht toezicht te houden op kinderen, minderjarigen, personen met een lichamelijke of geestelijke beperking en niet-zwemmers.
 • Voor het toezicht op bovengenoemde groepen personen dienen de personen die ook anders voor hen verantwoordelijk zijn (b.v. ouders/voogden, familieleden of verzorgers), dienovereenkomstig te zorgen. Bij het gebruik van de springinstallatie is een verscherpte toezichtplicht van toepassing. De afwezigheid van de toezichthouder ontheft deze niet van zijn of haar toezichtplicht.
 • Jongeren en hun ouders/voogden moeten zich houden aan de geldende wetgeving inzake de bescherming van minderjarigen, met name aan alcohol- en rookverboden, verblijfsverboden, verplichtingen van de ouder/voogd, enz.
 • Niet-zwemmers, kinderen en minderjarigen tot 10 jaar mogen het meer de Fichtensee alleen betreden met een begeleider en toezichthoudende persoon.

1.6 Aansprakelijkheid van de Zeller Bergbahnen

 • Zeller Bergbahnen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet naleven van het badreglement, het niet opvolgen van de instructies van het personeel of door eigen schuld. Noch voor schade door onafwendbare gebeurtenissen, zoals overmacht of in het bijzonder door ingrijpen van derden. Medeschuld leidt tot een overeenkomstige verdeling van de schade.
 • Zeller Bergbahnen is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van waardevolle voorwerpen.
 • De aansprakelijkheid van Zeller Bergbahnen voor materiële en financiële schade als gevolg van lichte nalatigheid is uitgesloten.

2. Verplichtingen van de gasten

2.1 Instructies van het personeel van het meer de Fichtensee

 • De gasten zijn verplicht de instructies van het bevoegde personeel van de Zeller Bergbahnen volledig op te volgen. Dit geldt ook wanneer een badgast van mening is dat de hem gegeven instructie niet gerechtvaardigd is.
 • Overtreders van het badreglement, van gebruiksverboden of beperkingen, of personen die de instructies van het bevoegde personeel niet naleven, kunnen door het personeel van het terrein worden gestuurd.
 • In bijzondere gevallen kan ook een bezoekverbod voor de toekomst worden opgelegd. Bij niet-naleving maakt de gast zich schuldig aan huisvredebreuk.
 • Bij naderend noodweer moet het meer de Fichtensee om veiligheidsredenen tijdig worden verlaten.

2.2 Hygiënevoorschriften

 • De badgasten zijn verplicht om het hele terrein zo netjes mogelijk te houden; bij opzettelijke verontreiniging kan een bijdrage in de reinigingskosten worden gevraagd.
 • De badinstallatie moet worden gebruikt met gewone, hygiënisch onberispelijke badkleding.
 • Honden mogen niet zwemmen in het meer de Fichtensee.
 • Personen met een besmettelijke ziekte mogen de badinstallatie niet bezoeken.
 • Het gebruik van zeep, shampoos of wasmiddelen en het wassen van badkleding in het meer de Fichtensee is verboden.
 • Afval moet in de daarvoor bestemde afvalcontainers worden gegooid..

2.3 Voorkomen van gevaar en hinder

 • Gasten zijn verplicht rekening te houden met andere gasten wat betreft geluidsontwikkeling. Daarom moet alles wat andere badgasten hindert of zelfs in gevaar brengt, achterwege worden gelaten.
 • De houten bouwwerken (met name de sparrennaalden) aan het meer de Fichtensee mogen niet worden beklommen.
 • De in openbare instellingen gebruikelijke fatsoenlijkheidsregels moeten in acht worden genomen. Seksuele of intieme handelingen zijn verboden en kunnen worden bestraft met een huisverbod en aangifte.
 • Gasten die foto- en filmopnames maken, dienen zich ervan bewust te zijn dat het maken van opnames van personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming ten strengste verboden is.
 • Droneopnames zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van het personeel van de Zeller Bergbahnen.

2.4 Springgedeelte

 • Het gebruik van de springinstallaties kan worden beperkt als het aantal bezoekers daartoe aanleiding geeft.
 • Gebruikers van de springinstallaties moeten er zelf op toezien dat de andere badgasten niet in gevaar worden gebracht.
 • Zwemmers dienen erop te letten dat zijzelf of andere badgasten niet in gevaar komen door het gebruik van de springinstallaties.
 • Bootbestuurders moeten het springgedeelte mijden. Alle betrokkenen moeten rekening met elkaar houden.
 • Het gebruik van het watergedeelte voor de springtoren is slechts toegestaan als dit een probleemloos gebruik van de springinstallaties zonder gevaar mogelijk maakt.

2.5 Verlies van voorwerpen, parkeren van voertuigen

 • Gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven bij het badtoezicht.
 • Voertuigen en andere voorwerpen mogen uitsluitend zo worden geparkeerd dat de toegang tot het meer, met name voor de inzet van hulpdiensten, brandweer of politie, niet wordt belemmerd.

2.6 Meldingsplichten/verplichting tot het verlenen van hulp

 • Ongevallen, diefstal en klachten moeten onmiddellijk worden gemeld aan het bevoegde personeel.
 • Elke badgast is verplicht de nodige eerste hulp of andere hulp te verlenen.

2.7 Overige

 • Voor commerciële activiteiten of reclame in het gebied van het meer de Fichtensee is de toestemming van Zeller Bergbahnen vereist.
 • Roken is toegestaan, mits rekening wordt gehouden met de andere gasten. Sigarettenresten moeten in de daarvoor bestemde containers worden gegooid.
 • Het gebruik van glaswerk op het terrein is om veiligheidsredenen verboden.
 • De waterkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd volgens de BHygV, de Oostenrijkse verordening betreffende hygiëne van zwembaden.
jouw nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand de beste tips over de Zillertal Arena, actuele aanbiedingen, evenementen en nog veel meer.

De inhoud kan niet worden weergegeven.
Accepteer de cookies om de inhoud te laden.